Νεαροί ερευνητές ερμηνεύουν το περιβάλλον τους με την τεχνολογία των Web GIS ΔΝΣΗ ΔΕ ΗΛΕΙΑΣ