211_ Όχι Άλλο Πλαστικό στη Ζωή της Θάλασσας (ΑΜΚΕ Ζω.Ε.Σ)