105_Πρόγραμμα Σπουδών για STEAM (ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΠΑΙΤΔΕ)