Τελικό Ερωτηματολόγιο καταγραφής απόψεων για τις Ψηφιακές Τεχνολογίες

Η υποβολή του ερωτηματολογίου είναι ανώνυμη και υποχρεωτική για την επιτυχή παρακολούθηση της επιμόρφωσης