432_Τίτλος: Ο δρόμος της γραφής – Η πορεία των διαφορετικών λαών προς ένα κοινό ζητούμενο - Από τις βραχογραφίες στο ελληνικό φωνητικό αλφάβητο - Φορέας: Διεύθυνση ΠΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης