500_Βρεστα και Πάρτα! Κάνε Δικά σου τα Δικαιώματα (Πρωτοβουλία για το Άρθρο 12 [ΠΡΩΤΑ.12])