84_Το Δώρο της Βροχής στην Πόλη (Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΜΙΟ-ECSDE))