Η "Ενδο-εκπαίδευση ΙΕΠ" αφορά στην εκπαίδευση των εργαζομένων του ΙΕΠ σε θέματα Πληροφορικής.