Πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (ΔΔ)

Επιμόρφωση στη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία (MIS:5032906) Γ' ΦΑΣΗ - 2η περίοδος
Compulsory hours of synchronous education: 0

Επιμόρφωση στη διαφοροποιημένη διδασκαλία Γ' ΦΑΣΗ (1η περίοδος)


Compulsory hours of synchronous education: 0

Επιμόρφωση στη διαφοροποιημένη διδασκαλία Β' ΦΑΣΗ

Compulsory hours of synchronous education: 0

Επιμόρφωση στη διαφοροποιημένη διδασκαλία Α' ΦΑΣΗ

Compulsory hours of synchronous education: 0